skip to Main Content

Önemli teknoloji haberleri

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Taslağı

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun Taslağı’nda internetle ilgili olarak aşağıdaki metinlere yer verilmiş.

IV- İnternet ortamında hak ihlallerinin önlenmesi

MADDE 77/B –Bu Kanunda tanınmış hakları internet ortamında ihlal edilen hak sahipleri, hak sahipliğini ve ihlali gösterir bilgi veya belgelerle birlikte içerik sağlayıcısına veya yer sağlayıcısına internet sayfalarındaki elektronik posta veya diğer iletişim araçlarına göndereceği uyarıyla, ihlale konu içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan Cumhuriyet savcısına başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.

İçerik veya yer sağlayıcı, uyarıdan itibaren yirmi dört saat içerisinde talebi yerine getirir.

Kanunda tanınmış hakları internet ortamında ihlal edilen hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda Cumhuriyet savcısı, ihlale konu içerik yayından kaldırılıncaya kadar içeriğe erişimin engellenmesine karar verebilir. İnternet sayfası belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin kaldırılamayacağına kanaat getirilmesi hâlinde, gerekçesi de belirtilmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına erişimin engellenmesine de karar verilebilir.

Erişimin engellenmesi kararına konu içeriğin kısmen veya tamamen başka internet adreslerinde de yayınlanması hâlinde, ilgili hak sahipleri tarafından müracaat edilmesi üzerine mevcut karar bu adresler için de infaz olunur.

Erişimi engelleme kararları, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre uygulanır.

İçeriğin yayından çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı­nın so­rum­lu­la­rı, fi­il da­ha ağır ce­za­yı ge­rek­ti­ren baş­ka bir suç oluş­tur­ma­dı­ğı tak­dir­de, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

Meslek birlikleri, noktadan noktaya ağlar üzerinden veya benzeri yollarla internet ortamında umuma iletim niteliği taşıyan izinsiz paylaşımları takip amacıyla teknolojik yöntemlerle eserleri veya bağlantılı hak konularını işaretleyebilir ve kişisel verilerin gizliliğini temin edecek gerekli tedbirleri almak suretiyle, izinsiz paylaşımda bulunan kişinin yalnızca internet protokol adreslerinin tespiti amacıyla işaretlenmiş içerikleri takip edebilir.

Meslek birliklerinin Cumhuriyet savcısına başvurusu üzerine, noktadan noktaya ağlar ve benzeri teknoloji, yöntem ve yazılımlar vasıtasıyla izinsiz olarak eser veya bağlantılı hak konularını umuma iletim niteliği taşıyacak şekilde paylaşıma sunan internet abonesinin kimlik bilgileri tespit olunur. Kimlik bilgileri tespit edilen kişilere, paylaşımlarının ihlal teşkil ettiği ve sonuçları hakkında Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından yapılan iki uyarıya rağmen ihlali sürdürmeleri halinde Cumhuriyet savcısı, internet hizmetinin altı ayı aşmamak üzere belirli bir süre yavaşlatılarak sunulmasına karar verir.

Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı, bu madde uyarınca verdiği ka­ra­rları yir­mi­dört sa­at için­de sulh ceza hâki­minin ona­yı­na su­nar. Hâkim, ka­ra­rı­nı en geç yir­mi­dört sa­at için­de ve­rir. Bu sü­re için­de ka­ra­rın onay­lan­ma­ma­sı halin­de ted­bir, Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan der­hal kal­dı­rı­lır.

İçeriğin yayından çıkarılması, erişimin engellenmesi ya da internet hizmetinin yavaşlatılmasına ilişkin sulh ceza hakiminin kabul veya red kararlarına karşı, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.

Bu madde kapsamındaki hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla Bakanlık bünyesinde merkezler kurulabilir. Bu merkezlerin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla Bakanlık, Adalet Bakanlığından yeteri sayıda savcı görevlendirilmesini talep edebilir. Etkin, hızlı ve ihtisaslaşmış bir mücadele amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Erişim Sağlayıcıları Birliği ve ilgili diğer kurumlarla gereken işbirliği sağlanır.

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 5651 sayılı Kanun hükümleri, niteliğine uygun düştüğü ölçüde uygulanır. Bu maddede belirtilen merkezlerin kuruluşu, yapısı ve işleyişi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığının görüşü ile Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

cepten çok konuşuyoruz

BTK tararafın çeyrek dönemlerde yayınlanan verilerde Avrupada cepten konuşmada ortalama 402 dakika olduğumuz görülüyor. Avrupa ortalaması 225 dakika. 3 işletmeci arasında ise Türk Telekom – Mobil müşterilerinin en fazla kullananlar olduğu görülmekte.

mou_avrupa

mou_turkiye_gsm

google drivedan indirim – 100 GB : 1.99$/mo

google bulut hizmeti drive da hatırı sayılır bir indirim yapmış durumda… 100 GB lik alanı aylık 1,99$ dolara indirmiş durumda. sözleşmeyi iyi okuyarak yararlanmak faydalı olabilir. Rakiplerininde fiyat politikasını izlemek ondan sonra karar almak farklı bir strateji olacaktır.

google drive fiyatlari

mobil işletim sistemleri

Akıllı cihazların yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte bu cihazlarda kullanılan işletim sistemleri ayrı bir önem kazanıyor. aşağıdaki tabloda yönetimini yaptığım, google analytics verilerine ulaştığım sitelere ait işletim sistem yüzdeleri aşağıdaki gibi. raporda 01.01.2012 tarihinden bugüne kadarki toplam erişim referans alındı. Toplamda Apple in lider olduğu görülsede Google ın kısa süre sonra lider konuma geçeceği görülmekte. ( en azından site içeriklerinin hitap ettiği kitle için ) Sonuçlara göre ise Microsoft yerlerde sürünmekte.. daha beter olması dileğiyle..

Android 0,4009
iPhone 0,22595
iOS 0,13435
SymbianOS 0,10675
iPad 0,06785
BlackBerry 0,0227
Nokia 0,0206
Windows Phone 0,01045
Samsung 0,00415
iPod 0,003
Sony 0,0021
Windows 0,00115

ipv6

ipv6 ya geçişte bir türk deyimi ile se se devri kapandı. artık bundan sonra si si ipv6.

Back To Top